Een helder kompas voor Zwolle

Zwolle aangezicht zwarte water

"We zoeken naar houvast in deze snel veranderende tijden." Gerdien Rots hield vrijdagmiddag 12 november haar bijdrage namens de fractie tijdens de algemene beschouwingen bij de begroting 2022. Gerdien schetst de impact van zaken als de toenemende polarisatie, de klimaatcrisis en het migratievraagstuk. In deze tijden is het nog belangrijker dat het stadsbestuur houvast biedt met een helder kompas. Lees verder voor de hele bijdrage van onze fractie.  

Behoefte aan houvast
De wereld verandert snel. Ontwikkelingen volgen elkaar in een enorm tempo op. Waar de vorige eeuw een lange periode van vrede, democratisering, welvaartsgroei en toenemende individuele vrijheden bracht, daar brengen de eerste twee decennia van de 21ste eeuw ons veel uitdagingen en onzekerheden. De tweedeling in de samenleving, de klimaatcrisis, het migratievraagstuk, de crisis in de gezondheidszorg, de digitalisering en robotisering, het wantrouwen naar de overheid, het woningtekort en de verhuftering en eenzaamheid als keerzijden van de individualisering. Professor Herman Pleij concludeerde aan het einde van zijn recente Celelezing: mensen hebben meer dan ooit behoefte aan houvast, maar we komen er achter dat het liberalisme wat dat betreft tekort schiet.

Al ruim anderhalf jaar houden het coronavirus en de maatregelen ons in hun greep. Vandaag wachten we in spanning op de bekendmaking van nieuwe maatregelen. Veel Zwollenaren lijden onder de situatie. Is het niet fysiek door ziekte, dan wel mentaal door verdriet, verlies, eenzaamheid, onzekerheid of uitsluiting, dan wel materieel doordat je inkomen is weggevallen en de bodem van je reserves is bereikt. Ook hier zoeken we naar houvast.

Een helder kompas
Zwolle ontwikkelt in hoog tempo. Temidden van alle dynamiek van crisissen en alarmbellen legt ons college ons een gemeentebegroting voor die een baken van stabiliteit vormt en kans ziet om te investeren. Dit is de laatste begroting van dit college. We zijn trots op wat er in de afgelopen vier jaar is bereikt. Dit college is in staat om grote meningsverschillen te overbruggen, door telkens het beste voor de stad te zoeken. Dat heeft de stad zichtbaar goed gedaan. De ChristenUnie is blij dat ons college een helder kompas hanteert bij de financiële keuzes, gericht op Zwolle als een waardevolle stadsgemeenschap:

  • Verbinding tussen mensen. Niet het eigen belang staat centraal in Zwolle, maar het gezamenlijke belang van elkaar iets gunnen en samen de schouders eronder zetten.
  • Genieten van de natuur. Zoals een rentmeester zorgvuldig en verantwoordelijk omgaat met wat aan hem is toevertrouwd, zo wil Zwolle omgaan met de natuur.
  • Steun voor kwetsbaren. Zit je tijdelijk of langer in een moeilijke periode dan kijkt Zwolle naar je om en blijf je als een belangrijk lid van de gemeenschap zien.

Dat heldere kompas geeft houvast en is onze meetlat. Dan zijn we blij met de investeringen voor Zwollenaren in alle levensfasen. Jeugdhulp dichtbij het normale leven van de jongere, werkgelegenheid, sport, schuldhulp, gezondheid, het programma vitaal en waardig ouder worden, het tegengaan van mensenhandel, opvang van statushouders, de inzet op flexibel en betaalbaar wonen, fors meer geld voor culturele evenementen, het Academiehuis als vast onderdeel van de culturele infrastructuur, bomenonderhoud, natuurherstel en onverminderde inzet om mensen in armoede te steunen en nieuw perspectief te bieden. In deze bijdrage heeft de ChristenUnie aandacht voor een aantal onderwerpen die we van belang vinden voor de nabije toekomst. 

1. Aandacht voor de Zwolse jeugd
Onze jongeren leven in een verwarrende en onzekere tijd. Het aantal jongeren dat kampt met depressie en somberheid is enorm gegroeid. Veel jongeren zijn het heilloze spoor van middelengebruik opgegaan. Het onderzoek van Bureau Beke geeft wat dat betreft een verontrustend beeld. Het laat bovendien zien hoe gemakkelijk jongeren in het criminele circuit worden gezogen. Dit raakt ons. We gunnen elke jongere een hoopvolle en vreugdevolle toekomst. Daarom willen wij dat er in Zwolle geen jongere meer van de middelbare school komt, zonder goede voorlichting te hebben gekregen over de verslavende en criminele kanten van middelengebruik. En we willen dat ook de ouders van elke Zwolse jongere hierbij betrokken worden.

Veel jongeren hebben een grote behoefte om elkaar te ontmoeten. Een jaar geleden vroegen we aandacht voor extra studieruimten waar jongeren en studenten kunnen werken. Wat is de stand van zaken? Er zijn initiatieven bij het Academiehuis en het Vliegend Paard. Is het college bereid om te ondersteunen zodat dit daadwerkelijk van de grond komt?

2. Aandacht voor mensen die hulp nodig hebben
Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die weer aan het werk gaan, maken een armoedeval mee. Door hun inkomen, komen ze niet meer aanmerking voor steun waar ze vanuit een uitkering wel op konden rekenen. Wij gunnen deze mensen nazorg bij de dilemma’s die zij tegenkomen. Daarom stellen wij voor om een traject van nazorg in het eerste half jaar aan te bieden.

In deze begroting stellen we ruim 7 ton beschikbaar voor beschermingsbewind. Wij waar-deren de pogingen om grip te krijgen op de kwaliteit van de bewindvoerders en de duur van hun dienstverlening. Toch zijn we elk jaar meer geld eraan kwijt. We raden het college aan om in Tilburg te kijken hoe samenwerking tussen rechters, bewindvoerders en gemeente heeft geleid tot een terugloop in kosten door eerst schuldhulpverlening in te schakelen. In Zwolle zou Schuldhulpmaatje van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Veel mensen die hulp nodig hebben, zijn daar tevreden over. Dat is veel waard! Toch geldt dat niet voor iedereen. Mensen die zich niet gehoord voelen, complexe situaties die om maatwerk vragen. Het vraagt van de gemeente om écht open te staan voor wat inwoners nodig hebben, ook als de situatie ingewikkeld is. Daar waar blokkades bij de gemeente liggen, moeten we die wegnemen. Zo hebben wij vanaf het begin van de decentralisaties gepleit voor één gezin - één plan - één aanspreekpunt. Wat ons betreft is het ontschotten van budgetten niet een theoretische mogelijkheid, maar praktische noodzaak.

3. Aandacht voor sport en bewegen
Buiten bewegen en sporten houdt je fit en vitaal. Juist in tijden waarin we gefocust zijn op onze gezondheid, moedigen we iedereen aan buiten te bewegen en te sporten. Hoe gaaf is het om te merken dat er tal van initiatieven zijn van inwoners en sportverenigingen om sporten en bewegen meer te faciliteren! Tijdens de recente ideeënmarkt presenteerden meerdere inwoners zulke ideeën. En we weten dat er nog meer initiatieven zijn. Maar hoe teleurstellend is het om te merken dat veel van die initiatieven op bureaucratische belemmeringen stuiten bij de gemeente, waardoor de energie weglekt. Om eerlijk te zijn vindt de ChristenUnie dat onbegrijpelijk. Dit zijn initiatieven die je als gemeente juist enthousiast moet willen omarmen, ondersteunen en verder brengen! Daarom vragen we om met de diverse initiatiefnemers het gesprek te intensiveren. Als raad willen we binnen drie maanden geïnformeerd worden met een overzicht van alle initiatieven, de haalbaarheid ervan en een financieringsvoorstel uit óf de beschikbare budgetten óf eventueel de niet benutte incidentele ruimte.

Zo hopen wij dat het door ons geadopteerde idee voor een Hof van Welbevinden in Stadshagen bij CSV ondersteund kan worden zodat dit idee echt gerealiseerd wordt.

Ook adopteren wij het idee van de verenigde wieler-bike-en schaatsverenigingen om een gecombineerd bike-park te realiseren in fietsstad Zwolle. Voor hen begint het met het vinden van een geschikte plek. Is het college bereid om op korte termijn samen met deze initiatiefnemers een plek te zoeken waar het idee kan landen, om vervolgens verder mee te denken over de haalbaarheid en financiering van dit gave plan?

4. Aandacht voor de natuur
In deze begroting zet de gemeente volop in op behoud, versterking en herstel van de natuur in Zwolle. Daar zijn we blij mee! Als het gaat om natuurvriendelijke oevers van sloten en watergangen kunnen we nog een stap verder gaan. Daarom vragen we om samen met inwoners en natuurorganisaties na te gaan waar steile en harde beschoeiingen kunnen worden vervangen door natuurvriendelijke oevers.

We weten steeds meer over de schadelijke gevolgen van plastic microdeeltjes in het water. Ook in Zwolle komt veel zwerfafval terecht in het water van de gracht en rivieren. Er zijn innovatieve, soms heel simpele, oplossingen om dat zwerfafval op te vangen, zodat het niet met het water meegaat richting het IJsselmeer. Zo willen we vanuit Zwolle bijdragen aan het verkleinen van de plastic soep en alleen water naar de zee brengen.

5. Aandacht voor de binnenstad
In de straten en pleinen van de binnenstad geven we steeds meer ruimte aan de dominante gebruiker. Zo zijn er plekken waar de terrasbezoeker en de voetganger prioriteit hebben. Er komt eindelijk een hoofd-fiets-ring met bijbehorende fietsstallingen. En de auto komt alleen nog op plekken waar de overlast het minst is. Naar ons idee ontstaat er daardoor meer ruimte voor andere invalshoeken, bijvoorbeeld op de Melkmarkt. Zo durven we weer te dromen van het (op een of andere manier) terugbrengen van de Grote Aa. Dit is geen nieuw idee, maar wij denken wel dat dít het moment is om er opnieuw aan te werken.

6. Aandacht voor de dialoog met en van inwoners
Om de democratie levend te houden in de 21ste eeuw, zullen we moeten meegroeien met de behoeften van inwoners om meer te kunnen participeren. In maart 2022 mogen Zwollenaren hun stem uitbrengen op de volksvertegenwoordiger van hun keuze. Wij stellen voor om alle Zwollenaren een tweede stembrief te geven met stellingen over de toekomst van Zwolle. Daarop geven inwoners dan aan wat hun mening is over die stellingen en op het einde geven ze een prioritering aan in de stellingen. De lijst van gedeelde prioriteiten biedt aan de nieuwe gemeenteraad een raamwerk voor raadsagenda in 2022-2026. Als het te ingewikkeld is om dit via een formeel stemformulier te doen, is het dan mogelijk om de stemwijzer hiervoor in te zetten?

7. Aandacht voor de waarde van privacy en soevereiniteit
De ontwikkelingen op het gebied van smart city, de digitale stad, gaan heel snel. Het biedt ons tal van kansen. Maar er zijn ook grote bedreigingen op het gebied van privacy, soevereiniteit, controle en uitsluiting. Landelijk zien we bijvoorbeeld in de Kinderopvang-toeslagenaffaire daar de wrange effecten van. Ook lokaal zijn er risico’s. Het is fijn dat de gemeente die risico’s ook ziet. Niet voor niets komt er een ethisch officer en is er een ethische commissie waarin inwoners participeren. Zo vergroten we het bewustzijn van de risico’s binnen de gemeente. De ChristenUnie wil graag dat we ook het bewustzijn hierover bij inwoners vergroten. Daarom stellen wij voor een soort smartcity-safari te organiseren voor de raad en inwoners over de digitale stad. Doel daarvan is zowel informatie delen over hoe Zwolle digitale middelen inzet als de dialoog voeren over hoe daarbij privacy, autonomie en soevereiniteit van inwoners behouden blijven.

Afsluiting
De wereld verandert snel. Veel mensen zoeken naar houvast. Wij willen elkaar ook aanmoedigen om houvast te bieden. We hoeven niet op de ander te wachten, wees zelf de verandering die je in wereld wilt zien, leefde Mahatma Gandhi ons voor. Zo kunnen we in deze onzekere tijden van betekenis zijn voor elkaar door een houvast te zijn voor de ander. Het zal geen verrassing zijn dat de ChristenUniefractie hierbij wordt geïnspireerd door het houvast dat we bij onze Schepper vinden, die – zo geloven wij - voor ons zorgt en met ons meegaat in 2022. Zijn bescherming bidden we de stad en alle Zwollenaren toe.

« Terug naar nieuws

Reacties op 'Een helder kompas voor Zwolle'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.