Uitvoeringsagenda Ons Stadshart van morgen

peperbus
jolien.png
Door Jolien Elshof-Rook op 6 februari 2023 om 20:54

Uitvoeringsagenda Ons Stadshart van morgen

“Everyone is aware that tremendous numbers of people concentrate in city downtowns and that, if they did not, there would be no downtown to amount to anything--certainly not one with much downtown diversity”.(Jane Jacobs)

Voorzitter,

Steeds meer mensen wonen graag in de binnenstad en dat maakt de binnenstad aantrekkelijk, zorgt voor voorzieningen én waar mensen zijn willen andere mensen graag komen, dat maakt de binnenstad tot wat ze is; een ontmoetingspunt voor velen.

Op 16 mei 2022 spraken wij over de toekomstige prachtige mensgerichte, duurzame ontwikkeling van het Stadshart. Vandaag mogen we nadenken over het besluit om de komende 5 jaar de eerste prioriteiten op te pakken. Wat geweldig dat we hiervoor zoveel financiën ter beschikking hebben gekregen. Dat maakt ons als gemeente Zwolle schatplichtig om hiervoor zelf ook het benodigde ter beschikking te stellen.

Er komen veel woningen in de binnenstad en een bewoonde binnenstad is een goede zaak. We maken gebruik van onbenutte ruimte en het vergroot de veiligheid. Dit vergt echter meer en meer van de leefbaarheid. Naast steen ook groen. Dat kost investeren in de openbare ruimte, maar ook in de totale infrastructuur, de stad maar ook de regio zal merken dat er wat verandert in het stadshart van Zwolle. Een zorgvuldige prioritering is voorwaardelijk voor het slagen van deze exercitie.

Proritering projecten

Heel terecht bijvoorbeeld dat bij de aanpak van de Singelzone de kop van Assendorp en Diezerkade eerst worden aangepakt want deze zo belangrijke aanloopstraten naar het centrum verdienen dit. Zo kan de beoogde verbinding worden gecreëerd. Nu de Grote Kerk is heropend als Academiehuis de Grote Kerk heeft ook het Grote Kerkplein en de Ossenmarkt waar appartementen worden gebouwd, nodig dat het verblijfsklimaat spoedig veraangenaamd wordt. Daarnaast kijken we uit naar een mooi plan voor de Melkmarkt!

Groene buurtjes

Nieuwe buurtjes in de binnenstad gaan ontstaan en daarmee ook de noodzaak van groene ontmoetingsplekken om de sociale cohesie tussen de nieuwe bewoners te bewerkstelligen (zie ook onderzoek van Jan Vreke, Wageningen University*) Om die reden moeten we ook zorgvuldig omgaan met het bestaande groen in de stad zoals de aanwezige bomen in het centrumgebied. Daar maakt de Christenunie zich zorgen over als het gaat om de toepassing van de bomenverordening hierin en daar zal mijn collega Jacob Raap komende week in een breder kader rond bouwprojecten schriftelijke vragen over stellen.

Toegankelijkheid

De voorrang betreft ook de hubstrategie. Ondernemers maken zich zorgen over de bereikbaarheid van de stad vanuit met name de regio maar ook oudere bezoekers doen dit. Graag willen we hen blijvend verleiden naar (en niet weren uit) de binnenstad waar zij winkels en horeca kunnen bezoeken. Zwolle moet aantrekkelijk blijven en daarom dienen de voorzieningen op orde te zijn. Zelf kom ik met regelmaat in Luca in Italië. Een prachtige stad met een aangenaam verblijfsklimaat, waar ook veel ouderen die slecht ter been zijn genieten op de pleintjes, van de winkels en horeca. Dat kan omdat het goed geregeld is; er rijden kleine elektrische busjes zodat te lange afstanden overbrugd worden. De vergrijzing en daarmee de opgave om levensloopbestendig te bouwen maakt dit punt van toegankelijkheid extra urgent: hoe zorgen we ervoor dat ook ouderen in het centrum een plek kunnen blijven vinden, en als binnenstadbewoner daar een sociaal leven (zoals bezoek kunnen ontvangen en op weg kunnen gaan naar familie, kerk, etc.) kunnen blijven leiden? De vraag aan de wethouder is daarom: hoe gaan we ervoor zorgen dat eerst de faciliteiten zoals hubs en daaraan gekoppelde voorzieningen op orde zijn voordat we de toegankelijkheid van de binnenstad gaan beperken?

Participatie

Als laatste vragen we aandacht voor de afstemming van de diverse projecten op elkaar en het overleg daarover met de bewoners en ondernemers in de binnenstad. Informeer niet allen maar betrek ze bij de planning. Dat kan veel ongenoegen voorkomen.

Jouw stukje Zwolle

Tenslotte zijn we blij met het “Jouw stukje Zwolle Fonds” dat kan bijdragen een de gezamenlijkheid van bewoners en ondernemers, het samenleven in de stad. We zien daar graag bij de begroting een voorstel voor.

Conclusie

De ChristenUnie Stemt in met de uitvoeringsagenda, de prioritering en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen.

 

Labels: , , , ,