Jong en in ontwikkeling

Jong en
in ontwikkeling

Zwolle heeft een enorm onderwijsaanbod: van peuterspeelzaal tot mbo en hbo. Daar is de ChristenUnie trots op. Helaas weet de stad maar weinig studenten aan zich te binden. Het zou daarom goed zijn als we ook voor hen oog hebben, net als voor al die andere ontwikkelende Zwollenaren. Dat begint al vóór een kind geboren is door het geven van goede voorlichting aan aanstaande ouders. Veel problemen kunnen worden voorkomen als kinderen opgroeien in evenwichtige gezinnen. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor:

Het gezin

 • Behouden van vrijheid voor ouders om te kiezen voor een bepaalde school of zorgverlener, passend bij het gezin.

 • Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin als plek waar ouders op terug kunnen vallen, bijvoorbeeld voor opvoedingsondersteuning.

 • Verbeteren van de kwaliteit van de jeugdzorg door het bieden van maatwerk: één gezin, één plan, één hulpverlener.

Scholen

 • Goede samenwerking tussen scholen op gebied van doorlopende leerlijnen, studierichtenaanbod, huisvesting en overname van personeel.

 • Goede samenwerking tussen scholen en bedrijven zodat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt en maatschappelijke stages makkelijk te organiseren zijn.

 • Goede samenwerking tussen scholen en de nieuwe jeugdzorg, bijvoorbeeld door het versterken van zorgadviesteams.

 • 'Flexibel bouwen' van scholen, zodat scholen ook op de lange termijn geen probleem hebben als ze (plotseling) groeien of krimpen.

 • Verruimen van de bestaande normen voor huisvestingskosten van scholen.

 • Een permanente oplossing voor de huisvesting van de Aquamarijn.

 • Aandacht voor hoog- en meerbegaafde kinderen.

 • Bij de invoering van de wet Passend Onderwijs rekening blijven houden met de identiteit van scholen.

 • Blijven investeren in jongeren die zonder startkwalificatie van school komen: zij moeten óf weer aan de studie óf aan het werk geholpen worden.

Jongeren en studenten

 • Meer vormen van vrijetijdsbesteding.

 • Goede en passende studentenhuisvesting in de Zwolse wijken.

 • Een voor jongeren en studenten aantrekkelijke binnenstad met logische ontmoetingsplekken.

 • Een bibliotheek in combinatie met culturele functies en studiefaciliteiten die ook open zijn als de (hoge)scholen dicht zijn.

Bovenstaande tekst is een korte samenvatting van wat erover in ons verkiezingsprogramma staat. Download hier het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 tot 2018.

«Terug naar startpagina